Aarhus Mesterskaberne Sejladsbestemmelser

Aarhus Mesterskaberne

Optimist, Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7 og 29’er

Egaa Sejlklub

29+30. oktober 2016

SEJLADSBESTEMMELSER

1

REGLER

1.1

Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation og Dansk Sejlunions forskrifter.

1.2

Stævnet er Aarhusmesterskab for Optimist. Stævnet er åbent for alle, men alene sejlere fra Aarhusbugtens sejlklubber kan vinde Aarhusmesterskabet i Optimist.

1.3

Reglerne er ændret således:

 • Regel 33 er ændret. Se punkt 11.2
 • Regel 35, A4 og A5 er ændret. Se punkt 14.1.
 • Regel 44.1 er ændret. Se punkt 15. 1
 • Regel 60.1(a) er ændret. Se punkt 16.5.
 • Regel 62.1(a) ændres således, at en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr. visse dele af sejllads bestemmelserne.
  Regel 62.2 er ændret. Se punkt 16.7
 • Regel 66 er ændret. Se punkt 16.6.
 • Regel A4 og A5 er ændret. Se punkt 10.4.

2

MEDDELELSER TIL DELTAGERNE

Meddelelser til deltagerne vil blive slået op på den officielle opslagstavle, som er placeret i jollehuset i stueplan – ved opgang til bureauet på 1.sal.

3

ÆNDRINGER I SEJLADSBESTEMMELSERNE

Enhver ændring i sejladsbestemmelserne vil blive slået op på den officielle opslagstavle før kl. 08.30 på den dag, hvor den vil træde i kraft, bortset fra at enhver ændring i tidsskemaet vil blive slået op senest kl. 20.00 dagen før, den vil træde i kraft.

4

SIGNALER, DER GIVES PÅ LAND

4.1

Signaler, der gives på land, vil blive hejst på signalmasten, der står ved jollehuset.

4.2

Når Svarstanderen vises på land, erstattes ‘1 minut’ med ‘ikke mindre end 30 minutter’ i kapsejladssignalet Svarstander.

5

TIDSPLAN

5.1

Dag

Klasse(r)

Første varselssignal             Seneste varselssignal

Lørdag 29/10

Alle

11.00                                16:00

Søndag 30/10

Alle

10.00                                15:00

5.2

5.3

5.4

Der tilstræbes at afvikle så mange sejladser per dag som skønnes muligt.

Startrækkefølgende for dagens 1. sejlads tilstræbes at blive:

Bane Opti C (separat bane)

 

Bane øvrige:

 1. 29’er
 2. Laser Standard & Laser Radial
 3. Laser 4.7
 4. Optimist A + B

Skippermøde for ALLE bådtyper lørdag 29/10 kl. 09.00

6

KLASSEFLAG (retter til efter det der står i mailen, når vi når onsdag (afhængigt af flere tilmeldte)

Klasseflag er:

Klasse                        Flag

29’er                          Talstander 1

Laser Standard + Radial Talstander 2

Laser 4.7                     Talstander 3

Optimist A + B           Talstander 4

7

KAPSEJLADSOMRÅDE

Kapsejladsområdet er ud for Egaa Marina.

8

BANERNE

8.1

I et bilag til sejladsbestemmelserne vises skitserne over banerne inklusiv rækkefølgen, i hvilken mærkerne skal passeres, og den forlangte side for hvert mærke.

9

MÆRKER

9.1

Bane ”Øvrige”: Rundingsmærkerne 1, 2, 3 og 4 vil være orange cylinderbøjer; rundingsmærke 5 (29er topmærke) vil være et gult mærke.

9.2

Nye mærker, som foreskrevet i SB 11, vil være af samme type og form som de oprindelige

10

STARTEN

10.1

Sejladserne vil blive startet som beskrevet i regel 26 (5 minutters start).

For at varsko både om, at en sejlads eller serie af sejladser snart vil blive startet, tilstræbes at hejse et orange flag (sammen med afgivelse af et lydsignal) mindst fire minutter før et varselssignal afgives.

10.2

Benyttes ikke se

10.3

Både, hvis varselssignal ikke er givet, må ikke sejle i startområdet under startproceduren for andre klasser.

10.4

En båd, som ikke er startet senest 4 minutter efter sit startsignal, vil blive noteret “ikke startet” uden høring. Dette ændrer regel A4 og A5.

 

 

11

MÆRKEFLYTNING

11.1

For at ændre næste mærkes position vil kapsejladskomitéen enten flytte det oprindelige mærke (eller mållinien) til en ny position eller udlægge et nyt mærke og fjerne det oprindelige mærke så hurtigt, som det er praktisk muligt.

11.2

Regel 33 ændres, så det ved mærkeflytning er tilstrækkelig signalering at vise signalflag C og afgive gentagne lydsignaler.

12

STARTLINIE

Startlinien vil være mellem orange flag på dommerbåden og mærke med orange flag.

 

13 MÅLLINIEMållinien vil være mellem blåt flag på målbåden og mærke med blåt flag.
14 TIDSFRISTER OG SEJLADSTID

14.1

Både, som ikke fuldfører inden for 20 minutter efter den første båd har sejlet banen og har fuldført, vil blive noteret “ikke fuldført” uden høring. Dette ændrer regel 35, A4 og A5.

1515.1 STRAFSYSTEMERFor 29er er regel 44.1 ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf.

 

16

16.1

PROTESTER OG ANMODNINGER OM GODTGØRELSE

Protestskemaer fås på bureauet og skal afleveres der igen.

16.2

Tidsfristen for protester og anmodninger om godtgørelse er for hver klasse 60 minutter, efter sidste båd har fuldført dagens sidste sejlads.

16.3

Senest 30 minutter efter protestfristen vil der blive slået et opslag op på den officielle opslagstavle for at informere deltagerne om høringer, hvor de enten er parter eller vidner. Høringer afholdes i det store klubhus ved mastekranerne. Starttidspunktet for høringerne meddeles på opslagstavlen.

16.4

Meddelelser om protester fra kapsejladskomitéen eller protestkomitéen vil blive slået op på den officielle opslagstavle for at informere både som krævet i regel 61.1(b).

16.5

En båd kan ikke protestere mod overtrædelser af punkterne 10.3, 14.1, 17, 20 og 22. Dette ændrer regel 60.1(a). Straffe for sådanne regelbrud kan være mildere end diskvalifikation, hvis protestkomitéen beslutter det. En sådan straf markeres med forkortelsen DPI.

16.6

På stævnets sidste dag skal en anmodning om genåbning af en høring indgives på bureauet enten

(a)       inden protestfristen, hvis den part, som anmoder om genåbning, blev informeret om afgørelsen dagen før, eller

(b)       ikke senere end 30 minutter efter at den part, som anmoder om genåbning, blev informeret om afgørelsen, hvis information blev givet samme dag.

Dette ændrer regel 66.

16.7

På stævnets sidste dag skal en anmodning om godtgørelse som er baseret på en afgørelse i protestkomitéen indgives senest 30 minutter efter afgørelsen er meddelt. Dette ændrer regel 62.2.

17 POINTGIVNING

17.1

Der anvendes lav-point systemet som beskrevet i Tillæg A, dog for Europe anvendes ISAF Appendix A (1.plads = 0,75 point).

17.2

1 sejladser er krævet for at udgøre stævnet.

17.3

(a)      Hvis færre end 5 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i stævnet være lig med summen
af bådens point fra hver sejlads.

 

(b)      Hvis 5 eller flere­ sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i stævnet være lig med summen
af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.

 

18

SIKKERHED

En båd, som udgår af en sejlads, skal informere dommerbåden før den sejler i havn.

19

UDSKIFTNING AF BESÆTNING

Udskiftning af besætning er ikke tilladt.

20

MÅLEKONTROL

En båd eller udstyr kan til enhver tid kontrolleres for overensstemmelse med klassereglerne eller sejladsbestemmelserne. På vandet kan kapsejlads-komitéen pålægge en båd at sejle direkte til et anvist område for at blive kontrolleret.

21

REKLAME

Der vil blive udleveret reklamer, som skal påsættes alle både inden afgang fra havnen lørdag morgen – Afstand til stævn 25 cm.

22

KAPSEJLADSKOMITÉENS BÅDE

Kapsejladskomitéens både kan føre arrangørens klubstander.

23 LEDSAGEBÅDE

 

Holdledere, trænere og andre ledsagere skal befinde sig mindst 50 meter fra enhver kapsejlende båd.

 

24 RADIOKOMMUNIKATION

Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige for alle både. Denne restriktion gælder også mobiltelefoner.

 

25 PRÆMIERDer er præmier til mindst hver femte startende i hver klasse, dog max. 10 præmier til hver klasse. For Optimist C er der præmie til alle startende joller som er tilmeldt INDEN for tilmeldingsfristen (senest 21/10).
Foruden ovenstående sejles der om 2 vandrepokaler for Optimist A:

 • Sandeman pokalen: Vindes af den Aarhusbugt klub, hvorfra bedst placerede Optimistsejler kommer.
 • Viggo Jacobsens Vandrepokal: Vindes af den bedst placerede Optimistsejler fra en Aarhusbugt klub.

26 ANSVARSFRASKRIVNING

Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage.) Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

27 FORSIKRING

Hver deltagende båd SKAL være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en minimumsdækning på 5.000.000 kr. pr. stævne eller tilsvarende i anden valuta.

 

 

Baneskitser

Bane: Optimist C

Skærmbillede 2016-10-27 kl. 08.15.22

 

Alle andre baner:

Skærmbillede 2016-10-27 kl. 08.15.47

Alle mærker holdes om bagbord.